Hıristiyanlığın Kutsal Kitapları

Hıristiyanlığın mukaddes kitapları İncillerdir. Yunanca "evangelion" kelimesinden gelen İncil, "müjde, iyi haber" anlamlarını ifade eder. (15) İncil kelimesinin bu açıklamasına dayanarak ilk dönem Hıristiyanları, İsa'nın gelişini, insanları kötülük ve günahtan kurtararak selamete ulaştırmak manasında yorumlamışlardır.

Bugün Hıristiyanların ellerinde bulunan Yeni Ahit, 4 İncil (16) ile 23 küçük kitabın birleşmesinden meydana gelmiştir; hepsi 27 kitaptır. Bu kitapların hemen tamamı II. yüzyıldan sonra yayılmıştır, Yunanca'dır. Hıristiyanlar bu kitapların Havarilerden geldiğini ve doğru olduğunu kabul ederler. Bununla beraber İncillerin İsa'nın eseri olmadığını, ihtiyaç duyuldukça sonradan yayıldığını, İsa'nın düşüncelerini yansıtmadığını iddia edenler de vardır.

Hıristiyan dinî literatüründe kilisenin sahih kabul ettiği İncil metinlerine "kanonik", sahih kabul edilmeyen İncil metinlerine de "apokrif" denir. (17) Apokrif metinler üzerinde gerek ilâhiyatçıların, gerek mezhepler tarihi uzmanlarının tartışmaları hâlâ bitmiş değildir. İnciller arasında bir takım ayrılıklar bulunmakla beraber ilk üç İncil (Matta, Markos, Luka)'de bazı benzerlikler tesbit etmek mümkündür. Aralarındaki şekil ve konu berzerliğinden dolayı bunlara "Sinoptik" İnciller denir. (18) Nitekim, mucizeler ve İsa'nın hayatına dair olayların anlatımına Sinoptik İnciller oldukça açık benzerlikler sergilemekte, her üçü de ortak şifahî kaynağa dayanmaktadır. Bu İnciller edebî yönden birbirlerine bağlıdır. Yuhanna İncili ise anlattığı olayların tefsirine daha fazla önem verdiği için "sembolik" bir anlam taşır.

Hıristiyan ilâhiyatçılardan bazılarına göre İsa'ya ilk inanan Havarilerden dördü, sonradan O'nun sözlerini toplayarak birer İncil meydana getirmişlerdir. İlk dört İncil (19)'den en eskisinin Markos olduğuna kesin gözüyle bakılmaktadır. İlk İnciller genellikle İbranca ve Yunanca yazılmış, Orta çağ boyunca da Latince'sinden okunmuştur.

Bir diğer açıdan Hıristiyanlar, İsa'nın kanun ve öğretilerini içine alan kitapların tamamına İncil adını vermektedirler.(20) Hıristiyanların kabul ettikleri bir sınıflandırmaya göre 27 kitaptan meydana gelen Ahd-i Cedid iki bölümdür:

1- Tarihi İnciller (1-4 kitap),
2- Talimi İnciller (5-27 kitap).Bugünkü İncil'in muhteviyatını tarihî bir muamelenin sonucu olarak kabul etmek mümkündür. İsa Arami dilini kullanmıştır. Sonraki dönemlerde İncil halk Yunancası ile yazılmıştır. İçinde Arami dilinde birkaç cümle de vardır. 1546'da toplanan Merano Ruhani Meclisi, İncil'in Tanrı ilhamı olduğundan şüphe edilmesini yasaklamıştır.

Elimizdeki İncil Gerçekmidir?

Hıristiyanlığın kutsal kitabı olan İncil’lerin hiçbir şekilde değişmediğini söyleyen ve Tanrı’nın bunu kendi kutsal kitabında belirterek değişmediğini güvenceye aldığını savunan Hıristiyanlara karşılık, İncil’in Tanrı sözü olduğuna inanan fakat değiştiğini iddia eden İslam Dini mensupları arasında sürekli devam eden bir tartışma mevcuttur. İslam taraftarları İncil’in değiştirildiğine dair iddialarını aşağıdaki dayanaklara bağlarlar;

1-İsa'nın soyu Luka İncili'nde başka, Matta İncilinde başka şekilde anlatılmıştır. (20) 2-Tanrıyı görme konusu İncillerde farklı farklı geçmektedir. (22)
3-İsa'nın doğum yeri bile İncillerde değişiktir. (23)
4-Kendi kutsal kitapları İncil'in "Allah'ın İncili" veya "Oğlumun İncili" şeklinde zikredilişi yine ellerindeki İncillerin ifadeleridir. (24)
5-Kurtarıcılık vasfı bir İncilde "Kurtarıcım Allah" diye geçerken yine aynı İncilde "Kurtarıcı İsa" şeklinde geçmektedir. (25)
6-İsa'nın gösterdiği mucizelerden biri olan "körlerin gözlerini açma" mucizesi İncillerde değişik sayıda ifade edilmiştir. (26)
7-Hz. Yahya İncillerden birine göre çekirge ve yaban balığı yemiş, yine aynı İncil'e göre hiçbir şey yememiş ve içmemiştir. (27)

Hıristiyanların İncilin değişmediğine dair kanıtları Kitabı Mukaddes ve Kuranı Kerim deki ayetlerle (I) eski İncil ve Tevrat nüshalarıdır. İncil’in değiştirilmediğine dair Kitabı Mukaddes’teki ayetlerden bazıları şöyledir;

“Çünkü doğrusu size derim:gök ve yer geçip gitmeden,herşey vaki oluncaya kadar, şeriattan en küçük bir harf veya bir nokta bile yok olmayacaktır”(Matta5:18)

“Gök ve yer geçecek,fakat benim sözlerim geçmeyecektir”(Matta 24:35) ayrıca bkz. 2.Petrus 1:21,Malaki 3:6,Mezmur 119:160, Mezmur117:7-8,Luka :16:16-17

Hıristiyanlar ayrıca İslam peygamberinin Kitabı Mukaddesi kabul ettiğini (II) ve İslam peygamberinin zamanında da Kutsal Kitap’ın sapasağlam mevcut olduğunu (III) Kuran’ın incelenmesiyle kuranda incilin değiştirildiğine dair bir hüküm bulunmadığı ve bunu iddia edenlerin kafir olacağını savunmaktadırlar.(IV)

Hıristiyanların bu iddialarına bazı İslam aydınlarınca Kuran’da belirtilen İncil günümüz incili değil Barnaba İncili diye açıklama getirilmektedir. Hıristiyanlar; Barnaba İncilinin incelenmesi sonucunda Bu incilin Kuranı Kerimin yazıldığı zamandan çok sonraları kaleme alındığının anlaşılacağını bu nedenle bu İncilin gerçek İncil olmadığını İslam dinine mensup kişiler tarafından propaganda amaçlı yazıldığını iddia etmektedirler. (V)

Hıristiyanlığın Kutsal Kitapları yorumları

 • Image Description
  Misafir
  16.12.2008

  ne demek yani dogru söylemişler. şu an ki inciller asıl degil, hepsi uydurmadır

 • Image Description
  cafer
  10.06.2009

  Kur'an ın bazı ayetlerinde Hz. Muhammed Kitap ehli olanlara size verilen kitabınızı saklamayın/gizlemeyin getirin diye buyurur.(Bu ifadelerin bulunduğu ayetler, Hz Muhammed zamanında bulunan Tevrat ve İncilin bu ifadeler doğrultusunda hak olan sözlerin/ayetlerin Kur'an a aykırı olamayacağı şeklinde yorumlanmaktadır.)
  Ancak bazı ayetlerde de Kitap ehli olanların bazılarının da Allah'ın ayetlerini ucuz ücretler karşısında sattıklarından ve direk olarak değiştirilmesinden ziyade ayetlerin gizlenmekte olduğu ifadeleri yer alır.
  Kur'an daki bazı ayetlere göre de teslis inancı gönderilen hak dine katılmış bir tür sapkınlıktır. ve teslis inancı incillerde değişik ifadelerle yer almaktadır.
  Sonuç itibariyle kesin birşey söylemek zordur ve bir kişi hangi dine mensupsa o dinin kitabının hak olduğuna inanır.Şahsım adına kutsal kitapların değiştirilmişliği konusunda yorum yapmak doğru değildir,doğru bilgi yalnız Allah katındadır.

 • Image Description
  Misafir
  22.10.2012

  Sizlerin çelişki diye sunduğunuz o iddialar yıllar öncesinden çürütüldü

 • Image Description
  Caner Babacan
  13.02.2015

  İncil ve Tevrat Kitaplarının değiştirilmemiş hallerini nasıl bulabilirim?

Konular